AMKP logo

Deklaracja dostępności


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej systemu NESOS - nesos.amuz.krakow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Treści niezgodne:
– występowanie treści nietekstowych, które nie posiadają poprawnej alternatywy tekstowej,
– brak mechanizmu umożliwiającego pomijanie powtarzalnych bloków strony,
– niektóre treści mogą być zbyt obszerne – ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
– opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wyłączenia:
- treści będące w posiadaniu AMKP, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której AMKP nie jest uprawniona.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
   
System obsługi studentów AMKP
NESOS logo